People

Principal investigator

Postdoctoral research fellow

 • Dr. Jian Liang
 • Dr. Bofan Song
 • Dr. Heng Wu

Visiting scholars

 • Dr. Daodang Wang

Graduate students

PhD Students

 • Caleb Gannon
 • Zhihan Hong
 • Manal Khreishi
 • Marshall Scott
 • Jianbo Shao
 • Xiaobo Tian
 • Ross Uthoff
 • Xiaoyin Zhu

Visiting PhD students

 • Huapan Xiao, Xi’an Jiaotong University
 • Yingying Zhang, Hunan University

MS students

 • Qi Cui
 • Shaobai Li
 • Wenjun Kang

Alumni

 • Wei-chen Liao (MS, 2018), Alcon Company
 • Xiao Huang (Visiting PhD student, 2017-2018), Zhejiang University
 • Junchao Zhang (Visiting PhD student, 2017-2018), Shenyang Institute of Automation, CAS
 • Dr. Chongyuan Huang (PhD, 2018), AdValue Photonics
 • Dr. Zongxuan Li (Visiting scholar, 2017-2018),Changchun Institute of Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences.
 • Dr. Xinxue Ma (Visiting scholar, 2017-2018),Changchun Institute of Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences.
 • Xiaoyin Zhu, Apple Inc. CA.
 • Hsiang-Nan Cheng (MS, 2017)
 • Dr. Chih Yu Huang (PhD, 2017), Oculus LLC.
 • Dr. Shaun Pacheco (PhD, 2017), Apple Inc. CA.
 • Dr. Yu Zhang (Visiting scholar, 2016-2017), Assistant Professor, Northeast Electric Power University, Jilin, China
 • Dr. Rengmao Wu (Postdoc, 2015-2016), Professor, Zhejiang University, Hangzhou, China.
 • Christopher Liu (MS, 2016), Cymer, CA
 • Dr. Tingkui Mu (Visiting Postdoc, 2014-2016), Associate Professor, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China
 • Zachary Walker (MS, 2016), Arizona Optical Systems, AZ
 • Dr. Daodang Wang (Visiting scholar, 2015-2016), Associate Professor, China Jiliang University, Hangzhou, China
 • Dr. Zexin Feng (Postdoc, 2014-2016), Associate Professor, Beijing Institute of Technology, Beijing, China
 • Dr. Chengliang Wang (Visiting scholar, 2015-2016), Wuhan University of Technology, Wuhan, China
 • Dr. Basel Salahieh (PhD in ECE, 2015), Intel Inc, CA
 • Dr. Nan Zhu (Postdoc, 2013-2015), Apple Inc, CA
 • Dr. Donglin Ma (Phd in Physics and MS in Optical Sciences, 2015), Assistant Professor, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
 • Dr. Zhenyue Chen (Visiting PhD student, 2013-2015), Postdoc, Technical University of Munich, Germany
 • Nitigya Kathuria (MS, 2014), KLA-Tencor, CA
 • Rajender Katkam (MS, 2014), Lytro, CA